Godegården

Godegården ansvarar för ca 570 hektar växtodling på Varaslätten med bas i Järpås. Allt bedrivs ekologiskt enligt KRAV:s regelverk. Omställningen började 1997 och blev klar 1999. Under dessa år har vi sett att det går att producera höga skördevolymer, inte sällan i nivå med vad det konventionella lantbruket redovisar i området. Därför är målsättningen att erhålla samma skördar som det konventionella men det får inte ske på bekostnad av markhälsan.

Jag tror inte det går att bedriva en hållbar livsmedelsproduktion utan djur – det är samspelet mellan djuren och växterna som drivit utvecklingen av våra ekosystem där vi, människan, är en del. Det är ekosystemen som skapat vår bördiga matjord. Att vi ska äta mer växtbaserat protein och minska det animaliska ser jag bara som en återgång till hur vi åt för knappt 70 år sedan och det tror jag är sunt.

Roland Höckert, VD och ägare

Växtföljden är viktig för att växterna ska vara friska

Växtföljden på gården är 8-årig: raps, vete, klöver, vete, böna/ärt, havre, vall I och vall II. Vi vet att plogen verkar negativt för marklivet och därför använder vi den så lite vi kan. Just nu använder vi den 3-4 gånger i denna 8-åriga växtföljd med målsättningen att minska den ytterligare.

Att växtföljden är viktig för att växterna ska vara friska har lantbrukare vetat sedan vi började bli bofasta och odla på stenåldern. Detta är den traditionella synen på vad växtföljd är. Vi tror även att vi på gårdsnivå måste tänka på växtföljden över växtodlingsåret. Under mark behöver mikrolivet ha ständigt med energi för att kunna leva – detta kan de endast få från gröna växter. Över mark behöver t.ex. pollinatörerna ha blommor under hela året och inte endast i maj när rapsen blommar.

KRAV-certifierad biodling

Biodlingen på gården är KRAV-certifierad sedan 2015. Det intressanta är att vi ser effekter i bikupan av hur växtodlingen bedrivs runt bisamhällena. Sedan vi börjat odla solrosor har bisamhällenas storlek ökat betydligt vid invintring, vilket medför att det finns fler pollinatörer tidigt till vårens första blommor. Den stora vinsten finns dock i att skörden ökar för de grödor som blommar, t ex raps, klöver, bönor och ärtor.

Får som är integrerade i växtodlingen

Sedan 2015 har vi ändrat vår syn på våra får. Vi skaffade fåren 2006 för att hålla några betesmarker runt gården betade. De gjorde jättefint men efter några år kom betesparasiterna som ett brev på posten. KRAV-revisorn ansåg att avmaskning två till tre gånger inte kan vara ett riktigt sätt att hålla djur på. Denna invändning kändes tuff då för hur skulle man kunna ha får utan avmaskningsmedel?

2015 flyttade fåren ut på våra åkrar och är idag integrerade i växtodlingen. Detta innebär att de bara får gå på nya beten utan parasiter och hjälper till att minska ogräsen och stimulera grödorna till högre skördar.

Växtföljden är viktig för att växterna ska vara friska

Växtföljden på gården är 8-årig: raps, vete, klöver, vete, böna/ärt, havre, vall I och vall II. Vi vet att plogen verkar negativt för marklivet och därför använder vi den så lite vi kan. Just nu använder vi den 3-4 gånger i denna 8-åriga växtföljd med målsättningen att minska den ytterligare.

Att växtföljden är viktig för att växterna ska vara friska har lantbrukare vetat sedan vi började bli bofasta och odla på stenåldern. Detta är den traditionella synen på vad växtföljd är. Vi tror även att vi på gårdsnivå måste tänka på växtföljden över växtodlingsåret. Under mark behöver mikrolivet ha ständigt med energi för att kunna leva – detta kan de endast få från gröna växter. Över mark behöver t.ex. pollinatörerna ha blommor under hela året och inte endast i maj när rapsen blommar.

KRAV-certifierad biodling

Biodlingen på gården är KRAV-certifierad sedan 2015. Det intressanta är att vi ser effekter i bikupan av hur växtodlingen bedrivs runt bisamhällena. Sedan vi börjat odla solrosor har bisamhällenas storlek ökat betydligt vid invintring, vilket medför att det finns fler pollinatörer tidigt till vårens första blommor. Den stora vinsten finns dock i att skörden ökar för de grödor som blommar, t ex raps, klöver, bönor och ärtor.

Får som är integrerade i växtodlingen

Sedan 2015 har vi ändrat vår syn på våra får. Vi skaffade fåren 2006 för att hålla några betesmarker runt gården betade. De gjorde jättefint men efter några år kom betesparasiterna som ett brev på posten. Efter några år ansåg KRAV-revisorn att avmaskning två till tre gånger inte kan vara ett riktigt sätt att hålla djur på. Denna invändning kändes tuff då för hur skulle man kunna ha får utan avmaskningsmedel?

2015 flyttade fåren ut på våra åkrar och är idag integrerade i växtodlingen. Detta innebär att de bara får gå på nya beten utan parasiter och hjälper till att minska ogräsen och stimulera grödorna till högre skördar.

Investeringar

Det finns två strategiska investeringar i företaget som pågått sedan 2015. Denna ena gäller förädling av växtodlingsprodukter den andra för ökad lammproduktion och hantering av vallfröer. Dessa två investeringar har erhållit företagsstöd från EU.

Förädling av växtodlingsprodukter handlar dels om att fraktionera skördade fröpartier och hitta rätt avsättning för dessa och dels om att möjliggöra samodling av olika grödor – t ex havre/ärtor, havre/linser och vete/bönor. Detta har krävt investeringar i olika rensningsmaskiner, hanteringslinjer och renhållningsutrustning.

Ökad lammproduktion och hantering av vallfröer handlar om att integrera djurhållningen i växtodlingen. Genom att låta får och lamm beta i grödorna kan man få bort vissa ogräs och stimulera ökad frösättning i fröodlingen. Fåren får dessutom alltid äta på parasitfria beten vilket leder till ökad hälsa. För att kunna göra denna ekosystemtjänst har vi investerat i en byggnad som på sommaren och hösten används för att torka och lagra vallfröer och på vintern används den för att hysa alla får.

Kontakt

 

Godegården
Godegårdsvägen 2, 531 75 Järpås

Roland Höckert
+46 767-79 15 15
roland@godegarden.se