Ekologiskt och regenerativt jordbruk

Nyheter / Aktuellt

Godegården, Stensjö Ägg och Erska Seed

Jag, Roland Höckert, driver dessa verksamheter med visionen att producera näringsriktig mat på ett hållbart sätt, utan att vårt vatten eller luft påverkas negativt. Målsättningarna inom skörd och ekonomi får aldrig ske på bekostnad av markhälsa och naturligt friska grödor.

Jag vill vara del av utvecklingen av ett jordbruk som drar nytta av naturens egna ekosystem både ovan och under mark. Därför påbörjade vi resan med det som kallas regenerativt jordbruk år 2018, med övertygelse om att detta är vägen mot ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart företagande. Jag hoppas att du som läser detta blir inspirerad och får lust till att hänga med och delta på denna resa.

Verksamheten bedrivs i tre företag som är integrerade i varandra

Godegården producerar spannmål, bönor, ärter och fröer. Det som inte förädlas på Erska Seed till utsäde eller livsmedel blir foder till hönsen på Stensjö Ägg. All gödsel från hönsen transporteras sedan tillbaka till Godegården och cirkeln är sluten.

Växtodling bedrivs med hjälp av får och bin.

Förädlar vete, havre och raps till ägg.

Rensar spannmål och fröer till friskt utsäde och livsmedel.

Vår syn på regenerativt jordbruk

 

 

Vad är regenerativt jordbruk?

Regenerativt jordbruk är ett samlingsnamn för många olika odlingsmetoder. Det handlar om att odla så att man på bästa sätt stödjer det ekologiska samspelet mellan jorden, växterna och djuren. Utgångspunkten är att näringsämnena cirkulerar i systemet, utan att någonting utifrån behöver tillföras. Detta förhindrar att näring läcker ut i naturen som kan skapa övergödning av sjöar, hav och vattendrag.

Dessa odlingsmetoder strävar mot att förbättra jordhälsan och skapa bördigare jord. En bördig jord är en levande jord som står emot påfrestningar och har en förmåga att reparera sig. Hög mullhalt, hög biologisk mångfald och aktivitet i jorden är tecken på en frisk jord med god struktur. Detta är förutsättningen för ett hållbart brukande av jorden och för att växterna ska vara friska och naturligt stå emot angrepp från skadegörare.

 

 

Hur jobbar vi med regenerativt jordbruk?

På Godegården har vi börjat följa de odlingsmetoder som min mentor Martin Beck och företagen Vitalanalyse och Levende Jord förespråkar. Metoderna har sina rötter i ekoregionen Kindorf i Österrike och bygger på fem steg;

(1) Analysera jorden med Albrecht metoden
Den ger information om t.ex. jordens TEC (Total Exchange Capacity), dvs. förmåga att binda näringsämnen, jordens pH, mull/humusinnehåll, växttillgängliga katjoner, halter av fosfor och svavel samt mikronäringsämnen. Analysresultaten levereras med en gödsel-/kalkrekommendation. De viktigaste mikronäringsämnena som måste vara i balans ur ett bördighetsperspektiv är kalcium, magnesium, svavel och bor. Kalcium och magnesium tillförs för att vitalisera kulturgrödan, medan svavel och bor utgör själva skelettet i mull.

(2) Hålla marken täckt med grön biomassa under hela året
För att kunna lagra in kol i marken måste växterna agera som en kolpump som genom fotosyntesen fångar koldioxiden kan transportera ner sockerarter till markens organismer. I utbyte får växten tillgång till de näringsämnen som den behöver.

(3) Flatkompostering
Flatkompostering innebär att innan man kan så en ny gröda ska den gröna täckgrödan fräsas mycket grunt (3-5 cm) för att inte störa det mikrobiologiska livet i jorden. Efter 5-14 dagar är jordbädden redo för en ny grödetablering utan att man gör ytterligare markbearbetning.

(4) Mikrobiologisk processtyrning
För att flatkomposteringen ska fungera behövs rätt sammansättning bakterier och svampar. Detta kan man uppnå genom att dels låta idisslare beta på åkermarken, och dels genom att tillsätta mjölksyrebakterier eller kompost i syfte att tillsätta gynnsamma bakterier och svampar till jorden.

(5) Plantvitalisering
För att få en hög mulluppbyggnad i jorden behövs som nämnts en kolpump. Ju kraftigare pump desto mer kol kan bindas. Ju friskare gröda desto kraftigare pump. Genom att göra plantsaftsanalyser under odlingssäsongen kan man se vilka ämnen som behöver tillsättas för att vitalisera plantan och stimulera fotosyntesen.

På Godegården har vi påbörjat resan med analyser, ökning av antalet gröna dagar, tillsättning av mjölksyrebakterier till gödsel, samkompostering av hönsgödsel och fårgödsel och låter fåren vara ute på alla åkrarna minst en gång i växtföljden. Omställningen till dessa odlingsmetoder känns lika stor, om inte större, som den gjorde när vi för över 20 år sedan ställde om gården till ekologisk produktion. Även magkänslan och logiken om att det är rätt väg är den samma.

Godegården - regenerativt jordbruk
Godegården - regenerativt jordbruk
Godegården - regenerativt jordbruk
Godegården - regenerativt jordbruk
Godegården - regenerativt jordbruk

Samarbeten

Viktiga samarbetspartners för utveckling av växtodlingen är Polarbröd och deras arbete med konceptet ”fossilfria mångfaldsgårdar” och Food for Progress och deras framtagande av ”One planet food”.