Välkommen till Godegården

Godegården är ett familjeföretag som idag drivs av mig, Roland Höckert. Till min hjälp finns en heltidsanställd och ytterligare två "F-skattare" som rings in vid behov och så självklart mina föräldrar.

Historia
Gården har varit i vår släkt sedan 1920 då min farfars far köpte den. Då bestod den av 20 ha åker och 15 ha skog. Några mindre förvärv gjordes under min farfars tid. 1965 övertogs ett stiftsarrende på gården Ledet som är en granngård. Gårdens areal växte då till 87 ha åker. 1998 fick vi möjlighet att köpa den skog som tillhörde Ledet och 2003 fick vi även köpa gården av stiftet. Sedan 2010 har gården gått från denna areal till dagens 477 ha åker genom köp och arrenden.

Fram till 2006 var mjölkproduktionen gårdens huvudverksamhet. Både min farfar och far var avelsintresserade och gården har haft flera elittjurar. Gårdens arrondering och belägenhet nära ett samhälle gjorde att vi inte bedömde det lämpligt att fortsätta investera i mjölkkor.

Sedan 1999 är gården certifierad enligt KRAV:s regelverk och växtodling är vår huvudgren idag. Den ekologiska produktionen finner vi utmanande och rolig och vår målsättning är att vi ska ta samma skördar som den genomsnittliga konventionella lantbrukaren. Vi tror helt enkelt på att kunskap till stor del kan ersätta kemikalier och handelsgödsel

Samarbeten

Viktiga samarbetspartners för utveckling av växtodlingen är Polarbröd och deras "fossilfria mångfaldsvete" och Food for Progress och deras framtagande av "One planet food" och så självklart vår fina ekonomiska förening Varaslättens lagerhus!

Var ligger gården

gården ligger mitt på varaslätten
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

och här kan man se jordens krökning!

Investeringar

Det finns två strategiska investeringar i företaget som pågått sedan 2015. Denna ena gäller förädling av växtodlingsprodukter den andra för ökad lammproduktion och hantering av vallfröer. Dessa två investeringar har erhållit företagsstöd från EU

Bildtitel

Bildtitel. Bildtext

Förädling av växtodlingsprodukter handlar dels om att fraktionera skördade fröpartier och hitta rätt avsättning för dessa och dels om att möjliggöra samodling av olika grödor - t ex havre/ärtor, havre/linser och vete/bönor. Detta har krävt investeringar i olika rensningsmaskiner, hanteringslinjer och renhållningsutrustning.

Ökad lammproduktion och hantering av vallfröer handlar om att integrera djurhållningen i växtodlingen. Genom att låta får och lamm beta i grödorna kan man fåt bort vissa ogräs och stimulera ökad frösättning i fröodlingen. Fåren får dessutom alltid äta på parasitfria beten och därmed ökad hälsa. För att kunna göra denna ekosystemtjänst har vi investerat i en byggnad som på sommaren och hösten används för att torka och lagra vallfröer och på vintern används den för att hysa alla får.

Fårstall utvändigt

Fårstall utvändigt. Bildtext

Fårstall inifrån

Fårstall inifrån. Bildtext

Fårstall

Fårstall. Bildtext

Fårstall

Fårstall. Bildtext